آموزش نصب وبسایت پنل پرینت

  • 30پیش نیاز های نصب:
.Net Farmwork 4.5,Sql Server Management,MailEnable,open port 9001 in Firewall
ابتدا از طریق آدرس لینک اینجا فایل نصب را دانلود نمائید. این فایل را اجرا و نصب کنید.

از منوی start گزینه websitepanel installer را انتخاب و اجرا نمائید.


 
بر روی گزینه  View Available Component  کلیک نمائید.


 
گزینه websitepanel server را انتخاب و install کنید.


 
در مراحل نصب بصورت پیش فرض بر روی next کلیک نموده و تغییری را اعمال نکنید.


 
در مرجله بعد گزینه websitepanel Enterprise server را انتخاب نمائید.
 


در این صفحه  مشخصات اتصال به دیتابیس را مانند تصویر وارد کنید:
sql server:     .
login name : sa
password:   رمز عبور sa
database:     websitepanel

در صورتیکه رمز sa را فراموش نموده اید و یا نمی دانید  sql server management را باز نموده و از قسمت security-> login  بر روی sa راست کلیک و گزینه properties را انتخاب کنید و در صفحه باز شده رمز عبور را تغییر دهید.


 
توجه داشته باشید در کلیه مراحل نصب در صفحاتی که مانند صفحه زیر که نیاز به وارد نمودن رمز عبور می باشد، رمز یکتایی را وارد نمائید و این رمز را ذخیره نمائید، این رمز، رمز عبور serveradmin کنترل پنل جهت ورود به آن می باشد.
 


در مرحله بعد website panel portal را انتخاب نمائید و در مراحل نصب بصورت پیش فرض بر روی next کلیک نموده و تغییری را اعمال نکنید و تنها در صفحه ای که رمز عبور serveradmin لازم می باشد، رمز را وارد کنید.


 
نصب با موفقیت به پایان رسید.
 تنظیمات پس از نصب WebsitePanel

در مرورگر آدرس http://serveraddressip:9001 را وراد نمائید و با نام کاربری serveradmin و رمز عبوری که در مراحل نصب وارد نموده اید، کنترل پنل را باز نمائید.
سپس از منوی بالای صفحه از قسمت configuration گزینه servers را انتخاب کنید.


 
بر روی دکمه add server کلیک کنید.
 


در صفحه بعد قسمت serevername را به WEB SERVER تغییر دهید و در قسمت server password  رمز عبور کنترل پنل را وارد نمائید و تیک مربوط به Search installed software را انتخاب کنید.


 
وبسایت پنل نرم افزارهای نصب شده بر روی سرور را شناسائی می کند.


 
بر روی web server کلیک کنید و در قسمت ipaddress، آدرس ip سرور را اضافه کنید, سپس بر روی دکمهUpdate  در پائین صفحه کلیک کنید.


 
سپس باید تنظیمات نرم افزارها را مطابق با کنترل پنل ویرایش کنید بر روی نام هر نرم افزار کلیک کنید تا در tab menu  جدید بازشود.

تنظیمات windows server 2008

در قسمت  Hosting Spaces Folder:  c:/www را وارد نمائید و سپس تغییرات را ذخیره نمائید.

تنظیمات Internet Information Service

Web Sites Shared IP Address:          آدرس ip سرور
Web Sites Public Shared IP Address: آدرس ip سرور
تیک مربوط به Automatically allocate "dedicated" IP addresses on space creation  غیر فعال شود.

در قسمت Web Extensions مقادیر فیلد های PHP 4.x Executable Path,PHP 5.x Executable Path, Perl Executable Path پاک شود. در قسمت  ColdFusion کلیه مقادیر فیلدها پاک شود. در قسمت DNS Record سه A record بدون نام، www و * اضافه شود. سپس تغییرات را ذخیره نمائید.

تنظیمات ftp
FTP Site IP: آدرس ip سرور
در قسمت DNS Record یک A رکورد ftp به آدرس ip سرور متصل شود. سپس تغییرات را ذخیره نمائید.

تنظیمات mail
Public IP Address: آدرس ip سرور
در قسمت DNS Record  رکورد mail ,mail2 به آدرس ip سرور متصل شود. سپس تغییرات را ذخیره نمائید.

تنظیمات  Sql Server:

Internal Address: (Local)
External Address: serveripaddress,portsql
User name: Sa
password: password sa
Databases Location:  Custom   c:/sql2008
درصورتیکه بر روی سرور بعنوان مثال sql server management 2008  نصب شده است. پورت 2008 را تعیین کنید.سپس تغییرات را ذخیره نمائید.

توجه داشته باشید که پورتsql  بعنوان نمونه در این مثال پورت 2008 در firewall  باز باشد و در sql server  همچنین این پورت تغییر داده شده باشد.

بررسی و یا تغییر پورت در sql server management:

1.    Sql Server Configuratioin Managert    را باز کنید.
2.    در قسمت sql servernetwork configuration ->protocol For sqlexpress پروتکل Tcp/IP  را راست کلیک , Enable   را انتخاب کنید.
3.    در قسمت sql servernetwork configuration ->protocol For sqlexpress پروتکل Tcp/IP را راست کلیک , properties  را انتخاب کنید.
4.    در قسمت Tcpport مقدار پورتsql  مورد نظر در این مثال 2008 را وراد نموده و تغییرات را ذخیره نمائید.

تنظیمات dns

Listening IP Addresses: آدرس ip سرور
Primary Name Server: ns1.yourdomain.com
Secondary Name Server: ns2.yourdomain.com

در قسمت DNS Record سه A record بدون نام، www و * اضافه شود.
در گام بعد در صفحه ابتدایی کنترل پنل گزینه policis را از قسمت  settingsانتخاب کنید. (پاپین صفحه سمت راست) و مواردی که در تصویر مشخص شده است را در tab menu جدید باز نمائید.WebsitePanel Policy

در قسمت های Password Policy مقدار Minimum length:8 , Uppercase letters: 1 انتخاب شود.
Minimum length:8
Uppercase letters: 1
WEB Policy
در قسمت Page Content خط
<h2>The web site is hosted by <a href="http://www.websitepanel.com">websitepanel</a>.</h2>
را به

<h2>The web site is hosted by <a href="http://www.berbidserver.com">berbidserver</a>.</h2>  
ویرایش نمائید.

در قسمت Web Site Settings در Security Settings تیک های انتخاب شده را بردارید.

در قسمت Extensions مقدار 4 را برای ASP.NET انتخاب کنید. تیک های مربوط به perl ,python ,CGI  انتخاب نشده باشد.

در قسمت های Password Policy مقدار Minimum length:8 , Uppercase letters: 1 انتخاب شود.FTP

Prefix: [USER_NAME]
در قسمت های Password Policy مقدار Minimum length:8 , Uppercase letters: 1 انتخاب شود.

Mail

در قسمت های Password Policy مقدار Minimum length:8 , Uppercase letters: 1 انتخاب شود.

Databases

در هر دو قسمت دیتابیس و user بصورت زیر تغییر کند.
Prefix: [USER_NAME]

در قسمت های Password Policy مقدار Minimum length:8 , Uppercase letters: 1 انتخاب شود.

در گام بعد از قسمت Hosting Plan یک plan Unlimited تعریف شود.

در پایان مشخصات server admin از قسمت Edit Details ویرایش شود.
امضا:بربید سرور

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت