سرور اختصاصی ایران

Dedicated Iran-plan1

ابتدا باید از طریق پشتیبانی واتس آپ استعلام قیمت بگیرید بعد خرید کنید.

 • 8GB DDR3 RAM Ram
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 500G SATA HDD
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
 • Iran Location
 • Asiatech Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • 09058039923 شماره پشتیبانی واتس آپ جهت استعلام قیمت
Dedicated Iran-plan2

ابتدا باید از طریق پشتیبانی واتس آپ استعلام قیمت بگیرید بعد خرید کنید.

 • 16GB DDR3 RAM Ram
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 1TB SATA HDD
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
 • Iran Location
 • Asiatech Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • 09058039923 شماره پشتیبانی واتس آپ جهت استعلام قیمت
Dedicated Iran-plan3

ابتدا باید از طریق پشتیبانی واتس آپ استعلام قیمت بگیرید بعد خرید کنید.

 • 32GB DDR3 RAM Ram
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 2TB SATA HDD
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
 • Iran Location
 • Asiatech Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • 09058039923 شماره پشتیبانی واتس آپ جهت استعلام قیمت
Dedicated Iran-plan4

ابتدا باید از طریق پشتیبانی واتس آپ استعلام قیمت بگیرید بعد خرید کنید.

 • 64GB DDR3 RAM Ram
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 4TB SATA HDD
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
 • Iran Location
 • Asiatech Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • 09058039923 شماره پشتیبانی واتس آپ جهت استعلام قیمت